HELLO ADM?N
SYSTEM HACKED
AYYILDIZ T?M :)

AYYILDIZ T?M
AYYILDIZ T?M S?BER ORDUSU TARAFINDAN
HACKLEND?N?Z!..

Türkler?le
Dost Ol Dü?man olma

Terörü Teröristi Koruyan Destekleyen Ülkeler Hedefimizdir. Terör yüzünden Akan kan?n ve göz ya??n?n bir nebze hesab?n? kesmeye geldik !!! Fransa'da terör sald?r?lar?nda 12 ki?i öldürülmü?tü, Tüm dünya liderleri Paris'e Ak?n Etti. Biz günlerdir 10 larca ?ehid veriyoruz varm? gelen giden Ayy?ld?z Tim

Turks have friendly
Not The ENEMY !!!

After 12 people died during the terror attacks in France, the leaders all over the world met in Paris. Martyrs fall every day and nothing was done for our country jet. !!! Ayy?ld?z Tim.

À l'attentats de Paris il y a eu 12 décès. Beaucoup de leader du monde ont été a paris pour soutenir la France. Nous, depuis des jours et des jours nous avons des martyrs sur tout le pays. Pourquoi personne ne se rend en Turquie?!!! Ayy?ld?z Tim.

in paris frankreich wurden 12 Menschen wegen der Terroranschlag umgebracht, die ganze Welt hat getrauert. Bei uns sterben täglich mehrere Menschen(Soldaten). Aber niemand sagt was .. !!! Ayy?ld?z Tim.

? ?????????j ? ????????????? ???????? ???j??? je 12 ?j???.??j???? ????? je ???? ? ??????, ???? je ???? ? ?????????j ? ??? ?? ?? ????????????? ??? ??j???? ????? ??????????, ? ? ??????j ???? ?? 10 ???? ???? je ???? ?? 40 ?????? ? ????? ???????? ? ???????? ????? ? ???? ?????? ??????...!!! Ayy?ld?z Tim.

Warning on Terrorism Supporters Country
Government.

Terörü Destekleyen Ülkelere
UYARIDIR.

Cedkan Bir Yafes - Kerem Sah Noyan - Albayrak

Ayy?ld?z Tim WGT

K?M BU AYYILDIZ T?M?
Ayy?ld?z Tim 2002 y?l?nda kurulmu? olup, Türkiye ye kar?? internet üzerinden kar??t güçler taraf?ndan yap?lan ve yap?lacak olan siber sald?r?lara kar?? gönüllü olarak lobi faaliyeti sürdüren bir organizasyondur. Ayy?ld?z Tim bu faaliyetlerinde, özellikle ülkemizi hedef alan ülke ve unsurlar? belirleyerek, planlanan veya yap?lacak olan herhangi bir sald?r?ya kar?? cevap vermeyi kendine görev edinmi?tir. Kurulu? amac?m?z?n en önemli unsuru Devletçilik olmu?tur. Ülkemizin kurumlar?na, devlet adamlar?na, manevi de?erlerimize yap?lan sayg?s?zl?klar? ülkemizin bütünlü?üne yap?lan bir sald?r? olarak görürüz ve ona göre ad?mlar?m?z? belirleriz. Ba?ta ?stihbarat Birimlerimiz olmak üzere, Emniyet te?kilat?m?za, Askeri ordumuza kar?? yap?lm?? olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz mümkün de?ildir. Ayy?ld?z Tim birlik ve beraberlik yanl?s? olarak varl???n? sürdürerek, ?rkç?l?ktan uzak, Edirne?den Kars?a kadar ülkemizi seven herkesi tek bir çat? alt?nda birle?tirmeyi amaçlamaktad?r.

WHO IS THIS AYYILDIZ T?M?
Ayy?ld?z Tim was established in 2002, against Turkey on the internet and which will be made by the opposing forces as a volunteer is an organization against cyber attacks continue lobbying. Ayy?ld?z Tim will determine our target countries, especially countries and elements in these activities to respond to any attack against the planned and has taken on the task to be done. The most important element of our goal has been the establishment Statism. State institutions of our country to the man, we see that as an attack on the integrity of our country are disrespectful of our moral values, and we set our steps accordingly. Particularly our security organizations, including our intelligence agencies, we accept any movement made against our military army is not possible. Ayy?ld?z Tim and continued its existence as pro-union solidarity, everyone loves our country so far away from Edirne to Kars racism aims to combine under one roof.